EGREPA

EGREPA (Europejska Grupa Badań Wieku Podeszłego oraz Aktywności Fizycznej)  powstała na bazie założenia, że obszar „aktywności fizycznej i zdrowia starszego pokolenia" powinien stać się interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który angażował będzie specjalistów i naukowców z bardzo różnych dziedzin. Obszary te obejmą medycynę, biologię, edukację i świadczenie opieki zdrowotnej. Wśród innych dziedzin możemy przywołać także: epidemiologię, fizjologię, geriatrię, gerontologię, edukację zdrowotną, żywieniową, wychowanie fizyczne, fizjoterapię, psychologię i socjologię.

EGREPA jest organizacją pozarządową (w tym non-profit), która ma na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowia w podeszłym wieku poprzez prowadzenie i wspieranie badań oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji powiązanych z tym tematem.

Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami, ekspertami jest warunkiem do osiągnięcia postępu w tej dziedzinie. EGREPA jest organizacją naukową, która jest otwarta na współpracy z innymi organizacjami o wspólnych zainteresowaniach.

Jej celem jest:

  1. Działanie na rzecz powszechnego dobrobytu.
  2. Wspieranie niezależności funkcjonalnej i poprawianie życia osób w starszym wieku.
  3. Wspieranie badań nad aktywnością fizyczną osób starszych.
  4. Rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie.


EGREPA działa poprzez:

  • prowadzenie agencji, która doradza oraz koordynuje działania związane z obszarem tematyką osób starszych,
  • planowanie i organizowanie spotkan naukowych i edukacyjnych,
  • publikowanie i rozpowszechnianie informacji o postępach w badania, publikowanie raportów, opinii i podsumowań,
  • prowadzenie innych działań, które wpisują się w cele i misję EGREPA.

(Źródło: www.egrepa.org/index.php)

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.egrepa.orghttp://www.egrepa.org/