ADESPER

Grupa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Promocji Zatrudnienia na terenach wiejskich (ADESPER) została założona w 2000 roku, jako stowarzyszenie działające non profit.

Do stowarzyszenia należą zarówno osoby fizyczne jak i prawne czyli organizację, stowarzyszenia, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także instytucje społeczne, które mają duże doświadczenie w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich poprzez prowadzenie zarówno szkoleń jak i wspieranie nowych form zatrudnieni (samozatrudnienie, wiejskie spółdzielnie socjalne i wiejskie MŚP).

Naszym głównym celem jest minimalizacja zauważalnego procesu wyludniania się obszarów wiejskich. ADESPER dąży do poprawy życia mieszkańców terenów, jak również promuje tworzenie sprzyjających temu warunków społecznych i gospodarczych.

Podstawowe zainteresowania ADASPER dotyczą podnoszenia kwalifikacji osób w zakresie nowych form zatrudniania, a także wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w celu poprawy sytuacji w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (kobiety mieszkające na wsi, młodzi ludzie szukający swojej pierwszej pracy, niepełnosprawni, osób, którzy muszą ponownie wejść na rynek pracy itp)
W ramach tego celu ADESPER zrealizował kilka europejskich projektów w ramach Leonardo Da Vinci, LEADER, LIFE, INTERREG, EQUAL, które doprowadziły do podniesienia kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich, przyczyniły się do rozwoju rolnictwa, a także  ochrony środowiska na terenach wiejskich.

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.adesper.com

Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Veronica Verdejo
  2. Julio Santin
  3. Juan Antonio Sanchez