AGRUPATION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROMOTION OF THE RURAL EMPLOYMENT (ADESPER) [Organizacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich] jest organizacją non-profit posiadającą osobowość prawną, która została założona w 2000 roku jako „Stowarzyszenie”

Centrum Wspinaczkowe Avatar to miejsce gdzie możesz doświadczyć przekraczania barier i pokonywania własnych ograniczeń a co więcej mieć z tego frajdę.

CO&SO Empoli jest organizacją społeczną drugiego stopnia założoną w 2002 roku. Jest to prywatna firma realizująca cele publiczne/społeczne działając jako uprzywilejowany podmiot na rzecz swojej społeczności lokalnej.

EGREPA (Europejska Grupa Badań Wieku Podeszłego oraz Aktywności Fizycznej)  powstała na bazie założenia, że obszar „aktywności fizycznej i zdrowia starszego pokolenia" powinien stać się interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który angażował będzie specjalistów i naukowców z bardzo różnych dziedzin.

Stowarzyszenie PLinEU realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. Dążymy do tego, by każdy miał realne szanse spełnienia się na polu osobistym, społecznym i zawodowym.

ProActive Ireland jest pozarządową organizacja non-profit założoną w celu zarządzania projektami z zakresu aktywnego starzenia się, międzypokoleniowego uczenia się, rozwoju młodych, zrozumienia kulturowego, współpracy kulturowej, bezrobocia i przedsiębiorczości, integracji migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl oraz z zakresu rozwoju społecznego, ochrony środowiska i wspierania grup wykluczonych społecznie. 

Z ramienia Uniwersytetu w Muenster w projekcie  uczestniczy Instytut nauk o wychowaniu fizycznym i sporcie [Institute of Sport and Exercises Sciences (ISES)], ktory jest cześcią Wydziału psychologii i nauk o wychowaniu fizycznym. Instytut składa się z siedmiu katedr z zakresu nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych. 

Firma VCAT Consulting GmbH została założona w 1999 roku i do roku 2006 był oddziałem Siemens AG Berlin. 

The Wingate College of Physical Education and Sport Sciences [Wyższa szkoła nauk o wychowaniu fizycznym i sporcie w Wingate] jest uznaną instytucją akademicką poświęconą nauce o wychowaniu fizycznym i sporcie.