Active I - Healthy Active Living for Well-Aged Adults

Społeczeństwo europejskie starzeje się bardzo szybko. W związku z tym pojawia się wyzwanie w postaci podnoszenia świadomości i edukowania ludzi starszych w zakresie zdrowego stylu życia, które gwarantuje spokojne i szczęśliwe starzenie się. Udział w umiarkowanej, choć regularnej aktywności fizycznej może znacznie opóźnić procesy starzenia się. Wiedzę o tym posiada wiele starszych osób, a jednak wysoki ich odsetek w większości krajów objętych projektem, prowadzi siedzący tryb życia. Dlatego powstałe na potrzeby projektu Konsorcjum wypracowuje rozwiązania, które umożliwią podniesienie świadomości seniorów na temat zasad zdrowego stylu życia. W ramach projektu będziemy uczyć, jak się właściwie odżywiać, pomożemy zaprojektować indywidualne zdrowe plany żywienia, doradzimy jak  bezpiecznie i skuteczne uprawiać sport czy podejmować inną, adekwatną aktywnosć fizyczną.

Aby osiągnąć powyższe cele, partnerzy projektu przeprowadzą badania oraz opracują raport opisujący potrzeby seniorów w zakresie kluczowych obszarów składających się na zdrowy styl życia: aktywność fizyczna, zdrowie emocjonalne i psychiczne oraz zdrowa dieta. Na tej podstawie zostaną opracowane założenia kompleksowego programu szkoleniowego, którego celem będzie kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród seniorów. Opracowane zostanie także narzędzie on-line do samodzielnego planowania aktywności fizycznej oraz zdrowej diety, które będzie udostępnione dla tysięcy seniorów (i nie tylko) w całej Europie. Narzędzie będzie umożliwiało graficzną wizualizację swoich celów, a także postępów w ich osiąganiu, będzie zawierało materiały edukacyjne, które wspierać będą użytkowników w prawidłowym planowaniu zdrowej przemiany. W ramach projektu wyszkolimy także instruktorów, którzy zostaną przygotowani do pracy z seniorami. Dodatkowo powstanie przewodnik opisujący standardy i proces tworzenia tzw. Centrów Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów. Na zakończenie projektu zorganizujemy masowe przedsięwzięcie sportowe, w którym weźmie udział 500 seniorów.

Projekt obejmie swym zasięgiem ponad 2 000 osób. 100 osób po 50 roku życia zostanie objętych programem szkoleniowym, w trakcie którego przez 11 tygodni będą uczyć się i kształtować nawyki zdrowego stylu życia, a przynajmniej 500 seniorów skorzysta z planera dostępnego on-line. Ponad 60 osób zostanie przygotowanych do pełnienia roli instruktora zdrowego stylu życia dla osób starszych. Pozostałe grupy docelowe projektu to: organizację wspierające seniorów, instruktorzy sportowi , pracownicy instytucji partnerskich, inne konsorcja działające na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, lekarze pracujący z osobami starszymi, wydawcy pism sportowych i żywieniowych i wiele innych.